FORRETNINGSORDEN FOR GRINDSTED CYKEL MOTION

1. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Der kan foretages afstemning
om fordelingen.

2. Kompetence og myndighed ligger primært hos bestyrelsen, men udvalg har i videst mulig omfang
kompetence og myndighed over egne opgaver.
Dog: Personspørgsmål skal altid behandles og accepteres gennem bestyrelsen. Økonomisk
kompetence vil max. være 5000.- kr. Stjerne Tour og tøjindkøb ifølge "nødvendigt" ansvar og behov,
Eget udvalgs/arbejdsområde skal naturligvis altid respekteres

3. Ansvaret i såvel økonomisk, moralsk som juridisk ansvar henholder sig til almindelige
foreningsbestemmelser.

4. Der er principielt tavshedspligt omkring bestyrelsens og udvalgenes arbejde. I personspørgsmål er der
naturligvis altid tavshedspligt.

5. Der skal foreligge mødeindkaldelse til møder i bestyrelse og udvalg med fornøden dagsorden og med en
varsling på min. 8 dage.

På det konstituerende møde efter generalforsamlingen udarbejdes en mødekalender med bestyrelsesmøder i januar/februar (2 stk.), maj, oktober og/eller i øvrigt efter behov. Formanden sørger for indkaldelsen gennem sekretær, men et bestyrelsesmedlem kan anmode om et bestyrelsesmøde, som i givet fald skal indkaldes og afholdes i løbet af 14. dage. Bestyrelsesmedlemmet udarbejder skriftlig anmodning og dagsorden til mødet.

Alm. dagsorden bør altid indeholde :
gennemgang af referat fra sidste møde
orientering om klubbens økonomi
orienteringspunkter fra alle
beslutningspunkter
debatteringspunkter
punkter til medlemsblad og/eller medier
næste møde
eventuelt

Sekretæren udarbejder og rundsender genfortællingsreferat efter bestyrelses-møde.

Det påhviler udvalgene at informere bestyrelsen om eventuelle beslutninger og i øvrigt at holde bestyrelsen underrettet om udvalgenes dispositioner.

Udvalg kan benytte samme fremgangsmåde men er i øvrigt frit stillet. I tilfælde af tvist kan bestyrelsen tiltræde som hjælper til tvistens afvikling.

6. Ved eventuelle afstemninger i bestyrelsen og dens udvalg gælder alm. flertal. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.

Bestyrelse og udvalg er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelse og/eller udvalg er til stede til de lovligt indvarslede møder.

7. Arbejdet fordeles jævnt mellem de enkelte medlemmer i bestyrelse og udvalg på det konstituerende
møde, og er gældende for det kommende år. I tilfælde af personudskiftning ved forfald kan der ændres
på arbejdsfordelingen.

Således besluttet den 24.02.1998.

Henning Hansen, Henning Johansen, Svend Lavstsen
Aase Strunge, Gert Jensen, Thomas Sørensen, Kurt Nørgaard

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram