VEDTÆGTER FOR GRINDSTED CYKEL MOTION

§ 1.

KLUBBENS NAVN

Klubbens navn er: GRINDSTED CYKEL MOTION (GCM)

Klubbens hjemsted er Billund Kommune

§ 2.

FORMÅL

Klubbens formål er at fremme og samle interessen for motionscykling ved sportslige og selskabelige arrangementer.

Klubben er medlem af DCU´ s Motionssektion

§ 3.

MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionscykling, herunder juniorcykling, mountainbike, gravel og spinning.

§ 4.

ØKONOMI & REGNSKAB

Bestyrelsen skal aflægge årligt regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret (heri indgår regnskabet for Sydbank Stjernetour De Grindsted).

Regnskabet skal være underskrevet af bestyrelsen og revisor. Regnskabet udleveres til ethvert medlem, som måtte ønske det samt på generalforsamlingen. Regnskabet kan rekvireres 1 uge før generalforsamlingen.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent indbetales den 20. marts i regnskabsåret der følger kalenderåret.

Har et medlem ikke betalt kontingent til tiden efter anmodning fra kassereren, sendes ny opkrævning med 20% tillæg. Er der ikke betalt inden 14 dage her fra, vil vedkommende kunne slettes som medlem.

Evt. ekskluderede medlemmer kan søge ny optagelse ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren.

For klubbens økonomiske forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Bestyrelsen forvalter klubbens økonomi og bestemmer placeringen af formuen.

Bestyrelsen fastsætter endvidere vilkår for fuldmagt til kassereren.

Som tegningsberettiget for foreningen udadtil i forhold til pengeinstitutter skal der være 2 underskrifter. Dette skal være formand og kasserer, eller formand og næstformand.

§ 5

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen der er højeste myndighed afholdes i Grindsted hvert år inden udgangen af januar måned.

Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel via opslag på klubbens hjemmeside, og via mail sendt til de på hjemmesiden oplyste mail adresser. Hvert medlem er selv ansvarlig for at oplyse korrekt mailadresse på hjemmesiden, under ”min profil”

Forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og de har taleret.

Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Alle personlige valg skal ske skriftligt, såfremt der er tale om "kampvalg" (eller placeringsvalg).

Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning, medmindre 1 eller flere medlemmer begærer skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen skønner det på krævet eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og evt. indkomne forslag.

§ 6

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om GCM´ s virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer

a. Formanden vælges i lige år for 2 år

b. Kasserer vælges i ulige år for 2 år

c. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år og 2 i lige år

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år

8. Valg af revisor for 1 år

9. Valg af revisorsuppleant for 1 år

10. Eventuelt - herunder indsættelse af eventuelle udvalg og evt. udnævnelse af årets cyklist

§ 7

BESTYRELSEN

Klubbens ledelse i form af formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer (bestyrelse er på 6 medlemmer), som alle vælges for 2 år, er mellem 2 generalforsamlinger klubbens øverste ledelse.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig med valg af næstformand og sekretær.

Skulle der mod forventning ikke være en kandidat til posten som formand eller som kasserer, når disse er på valg, vælger generalforsamlingen ét yderligere medlem til bestyrelsen. På bestyrelsens konstitueringsmøde skal konstitueringen således også omfatte disse funktioner.

Skulle den generalforsamlingsvalgte formand eller kasserer udtræde af bestyrelsen i løbet af funktionsperioden, udpeger den øvrige bestyrelse et medlem af bestyrelsen til at forestå funktionen indtil førstkommende generalforsamling, hvor formand eller kasserer er på valg.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 af dets medlemmer ønsker det.

De valgte bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

§ 8

OPHÆVELSE

Klubbens eventuelle ophævelse kan alene ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Vedtages ophævelsen af klubben, skal en eventuel kassebeholdning, efter at samtlige aktiver er solgt og al gæld er indfrietplaceres på en lukket konto i et pengeinstitut. Kontoen er spærret i 3 år fra datoen for beslutningen om ophævelse af klubben.

Dog vil cykelinteresserede, som ønsker at starte en ny cykelklub i Grindsted by, kunne søge om at overtage indestående på kontoen.

Ansøgninger herom skal sendes til BKI (Billund Kommunes Idrætsråd), hvis bestyrelse er berettiget til at godkende/afslå ansøgninger.

Efter 3 års forløb uden optagelse af ny aktivitet, overføres kontoen fuldt ud til ungdomsarbejde i minimum 3 idrætsforeninger med hjemsted i Grindsted by.

Beslutningen om hvilke foreninger hvortil formuen fordeles, afgøres på den opløsende generalforsamling.

Formuen fordeles ligeligt mellem de valgte foreninger.

Således vedtaget på generalforsamlingen den: 29. januar 2018

Bestyrelsen: Svend Lavstsen, Kurt Hansen, Michael Nielsen, Mogens Gram, Jette Jacobsen, John Knudsen

 Grindsted Cykelmotion - Vejle Landevej 16 - 7200 Grindsted

 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram